FUNDACJA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
UNIVERSITY OF WARSAW FOUNDATION

Historia

HISTORIA FUNDACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Fundację Uniwersytetu Warszawskiego ustanowił 12 maja 1988 roku JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Grzegorz Białkowski w celu przyjścia z pomocą niedoinwestowanej od lat Uczelni. Środki z budżetu państwa wystarczały jedynie na najpilniejsze potrzeby. Brak było środków na nowoczesne wyposażenie laboratoriów, na utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi jednostkami naukowymi. Biblioteka Uniwersytecka nie miała środków na zakup literatury i czasopism naukowych, szczególnie zagranicznych.

Społeczność uniwersytecka poparła projekt i to z jej składek powstał fundusz założycielski Fundacji UW.

9 lipca 1988 roku Fundację UW i jej Statut (patrz: Statut Fundacji UW) zatwierdził Minister Edukacji Narodowej, co otworzyło drogę do wystąpienia o rejestrację w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi.

29 października 1988 roku Fundacja UW została wpisana do Rejestru Fundacji pod nr RF-94.

Pierwszym Przewodniczącym Zarządu został wybrany przez Senat UW prof. dr hab. Tomasz Dybowski z Wydziału Prawa i Administracji UW. Zarząd liczył 12 członków, a Komisja Rewizyjna 5 członków.

Przez pierwsze miesiące istnienia Fundacji UW załatwiane były sprawy organizacyjne i administracyjne - założenie konta bankowego, wyrobienie pieczątek - co było wtedy trudne, ponieważ fundacje dopiero zaczynały powstawać i traktowane były nieufnie. Konto bankowe zgodził się dla Fundacji założyć i prowadzić dopiero trzeci z kolei bank, do którego Fundacja złożyła wniosek o otwarcie rachunku.

Zarząd Fundacji prowadził szeroko zakrojone działania, mające na celu popularyzację Fundacji UW i jej celów w środowisku uniwersyteckim, wśród Polaków za granicą, w zagranicznych środowiskach naukowych i wśród absolwentów UW. Apelował do przedsiębiorstw i instytucji o wsparcie działalności Fundacji. Chodziło o dotarcie do jak najszerszego kręgu darczyńców. Działania te przyniosły efekty i na konto Fundacji zaczęły wpływać środki, które pozwoliły na rozpoczęcie działalności statutowej.

Pierwsza wpłata wpłynęła na konto Fundacji UW dnia 20 stycznia 1989 roku i wynosiła 0,50 obecnych złotych. Była to wpłata od indywidualnego darczyńcy przeznaczona dla BUW.

Początkowo Fundacja prowadziła działalność polegającą na dotowaniu zakupów w celu uzupełnienia zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, pozyskaniu wyposażenia dla jednostek organizacyjnych UW, dotowaniu projektów naukowych oraz finansowaniu udziału pracowników naukowych w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.

W 1990 roku Fundacja UW rozpoczęła działania w celu pozyskania terenu i środków na budowę nowej Biblioteki Uniwersyteckiej. Budynek Biblioteki Uniwersyteckiej był w złym stanie technicznym, brak było miejsca na dotychczasowe i nowe zbiory. Niszczały zbiory Biblioteki Głównej, zawierające wiele skarbów kultury narodowej. Już w 1920 roku Dyrektor BUW zwracał się do Rektora UW z prośbą o budowę nowego gmachu. Starania Uniwersytetu przez kilkadziesiąt lat nie przyniosły rezultatów - ówczesne władze nie były zainteresowane rozbudową Uczelni. Brak było lokalizacji i wystarczających środków.

Działania Fundacji UW padły na podatny grunt i uzyskały akceptację rządu Pana Premiera Tadeusza Mazowieckiego, a co za tym idzie, odpowiednie środki. Dzięki temu oraz ofiarności i wkładowi pracy wielu ludzi, 15 grudnia 1999 roku Biblioteka Uniwersytecka została otwarta dla czytelników (patrz Kalendarium budowy BUW).

Od 17 maja 2000 roku Przewodniczącym Zarządu Fundacji UW był prof. dr hab. Hubert Izdebski z Wydziału Prawa i Administracji UW.

11 października 2004 roku Fundacja UW uzyskała status organizacji pożytku publicznego i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000218937.

Po wybudowaniu gmachu BUW i spłacie kredytu, co nastąpiło we wrześniu 2007 roku Fundacja UW, w miarę posiadanych środków, wspomagała dalsze inwestycje Uniwersytetu Warszawskiego. (patrz: Dokonania Fundacji UW).

Przez cały okres swojej działalności Fundacja UW, oprócz działalności inwestycyjnej, prowadzi swoją podstawową działalność - wspiera rozwój działalności naukowej Uniwersytetu Warszawskiego. Dofinansowuje projekty kół studenckich, wydawnictwa naukowe, konferencje, wydawnictwa pokonferencyjne, wystawy.

Wspomaga rozwój kultury w Uniwersytecie, będąc współorganizatorem i wspierając finansowo projekty artystyczne i cykle koncertów, dostępnych dla szerokiej rzeszy odbiorców i cieszących się dużym zainteresowaniem publiczności.

Uchwałą Senatu UW nr 156 z dnia 16 XII 2009 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Fundacji UW Senat przyjął rezygnację prof. dr hab. Huberta Izdebskiego (Wydział Prawa i Administracji) z funkcji Przewodniczącego Zarządu Fundacji UW.

Od 17 III 2010 roku Przewodniczącym Zarządu Fundacji UW został prof. dr hab. Michał Nawrocki z Wydziału Fizyki UW.

Rok 2013 jest rokiem jubileuszu istnienia Fundacji UW - nasza Fundacja działa już 25 lat..


W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW, Panią Karoliną Żardecką-Górską.

W sprawach wniosków o dotacje składanych do Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego należy kontaktować się z Panią Dorotą Alexandroff-Cywińską.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
kom.: +48 784006296
e-mail: fundacja@fuw.pl

mgr Dorotea Alexandroff-Cywińska
e-mail: dorotea.alexandroff@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA XIV O/W-wa, , ul. Kruczkowskiego 6
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW