PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

Cele Fundacji

Celem istnienia Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego jest finansowanie bazy materialnej Uczelni, zapewnianie dopływu nowoczesnej aparatury, książek i czasopism, wspieranie rozwoju kadry i badań naukowych UW. Działalność Fundacji UW opiera się na współorganizowaniu i finansowaniu różnych przedsięwzięć UW:

  • kupowaniu i przekazywaniu na własność lub do korzystania przez UW aparatury, książek, czasopism, zbiorów bibliotecznych, wyposażaniu uniwersyteckich stacji badawczych i laboratoriów,
  • finansowaniu własnych badań naukowych Uczelni oraz prac naukowo-badawczych, prowadzonych przez koła studenckie, udzielaniu stypendiów naukowych pracownikom naukowym UW (ze szczególnym uwzględnieniem młodej kadry naukowej),
  • finansowaniu konferencji, sympozjów i spotkań o charakterze naukowym, organizowanych przez jednostki UW, a także inicjatyw wydawniczych, dotyczących wszelkiej działalności Uniwersytetu,
  • pomocy w rozwoju bazy materialnej i socjalnej Uczelni poprzez budowę nowych gmachów przeznaczonych na potrzeby Uniwersytetu oraz remonty i modernizacje budynków już istniejących.

Fundacja UW nie prowadzi działalności gospodarczej. Środki na realizację zadań uzyskuje dzięki hojności instytucji, firm oraz osób fizycznych, pragnących wspomóc rozwój i działalność UW.

Fundacja przyjmuje darowizny na ogólne cele statutowe, jak też na finansowanie konkretnych projektów lub poszczególnych jednostek UW. Działalność finansową Fundacji UW cechuje charakterystyczna dla organizacji pozarządowych jawność i transparentność, szczególnie wobec ofiarodawców. Zarząd Fundacji składa coroczne sprawozdanie Senatowi UW, zaś sprawozdanie finansowe Fundacji podlega badaniu przez niezależnego rewidenta.

W Zarządzie i Komisji Rewizyjnej Fundacji zasiadało wielu wybitnych przedstawicieli warszawskiego środowiska akademickiego ze wszystkich niemal wydziałów UW, wybieranych przez Senat UW na kolejne kadencje. Wszyscy członkowie organów Fundacji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW