PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

1,5% / Organizacja pożytku publicznego (OPP)

1,5% należnego podatku dochodowego za rok 2022
dla Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego uzyskała w 2004 roku status organizacji pożytku publicznego (nr rejestru KRS 0000218937). Fundacja UW działa od 1988 roku na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego, zarówno w zakresie prowadzenia i finansowania inwestycji (m.in. kompleks Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie), jak również poprzez dotowanie przedsięwzięć (konferencji, wydawnictw, wyjazdów naukowych) organizowanych przez wydziały i instytuty UW oraz studenckie koła naukowe. Dzięki uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego Fundacja UW może korzystać z wielu przysługujących tym organizacjom uprawnień, w tym z możliwości otrzymywania 1,5% należnego podatku przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kto chciałby wspomóc działalność Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego,
powinien w formularzu PIT za 2022 rok
wpisać w odpowiednie rubryki nr KRS Fundacji UW  0000218937 i obliczoną kwotę,
a przekazaniem pieniędzy na konto Fundacji UW zajmie się właściwy Urząd Skarbowy.
Wskazana przez podatnika kwota trafi na konto Fundacji UW pod warunkiem, że zeznanie podatkowe zostanie złożone w terminie,
czyli do 2 maja 2023 roku.

Prawo przekazania 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego przysługuje każdemu podatnikowi – osobie fizycznej, pod warunkiem, że samodzielnie składa zeznanie podatkowe (bez pośrednicwa płatnika) z zachowaniem terminu dla jego złożenia.
Wysokość kwoty do przekazania organizacji pożytku publicznego określa sam podatnik, pamiętając jedynie, aby nie przekroczyła 1,5% podatku należnego i była zaokrąglona do pełnych dziesiątek groszy w dół.

W rozliczeniu rocznym za 2022 rok można wskazać cel szczegółowy wydatkowania kwoty, jaka została zadeklarowana na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Można to uczynić w bloku, który w zeznaniu podatkowym zamieszczony jest bezpośrednio pod wnioskiem o przekazanie 1,5% i jest zatytułowany "Informacje uzupełniające". Przykładowo w zeznaniu PIT-37 jest to blok "L", pozycja 149.
W związku z tym można będzie, tak jak do tej pory, przekazać 1,5% swojego podatku określonej jednostce UW lub na określony cel.

Jeżeli podatnik wyrazi w zeznaniu podatkowym zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego swoich danych oraz adresu i wysokości przekazanej kwoty, Naczelnik Urzędu Skarbowego przekaże Fundacji UW te dane.

Polecamy się pamięci wszystkich osób chcących wspomóc Fundację Uniwersytetu Warszawskiego, z góry wyrażając wdzięczność za wszelkie wpłaty na konto naszej Fundacji.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 22 5520882 lub e-mailowy: fundacja@fuw.pl.


Przekazane przez Państwa środki zostaną przeznaczone w całości na realizację celów statutowych Fundacji UW, czyli wspomaganie Uniwersytetu Warszawskiego we wszelkich aspektach jego działalności.

Działalność Fundacji UW i jej Zarządu jest oceniana przez Senat UW na podstawie rocznego sprawozdania finansowego i merytorycznego.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniami Fundacji UW z lata poprzednich.

W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW